Bacaan Ringkas Doa Selepas Solat Lengkap dengan MP3 dan Bacaan dalam Rumi

Bacaan Ringkas Doa Selepas Solat Lengkap dengan MP3 dan Bacaan dalam Rumi

1,484 views

Bacaan Ringkas Doa Selepas Solat Lengkap dengan MP3 dan Bacaan dalam Rumi

Sepertinya ramai sudah tahu, selepas menunaikan solat maka umumnya akan membaca zikir selepas solat sebelum bersama-sama membaca doa dan bersalaman selepas solat. Sebelum kita belajar berdoa selepas solat, ramai juga yang bertanya tentang bacaan ayat atau doa yang dibaca semasa menyapu muka dengan tangan selepas memberi salam.

Bacaan Doa Selepas Memberi Salam Ketika Meraut Muka dengan Tangan

Untuk lebih details, sahabat semua boleh mengetahuinya di “Bacaan Doa Ketika Sapu Tangan ke Muka Selepas Salam“.

Bacaan Doa Ringkas Selepas Solat dalam Rumi Serta Terjemahannya

Bacaan Doa Ringkas Selepas Solat dalam Rumi Serta Terjemahannya

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin,
Wassalatu wassalamu ‘ala saidina muhammadin asrafi mursalin,
Wa ‘ala alihi wasahbihi ajma’in.
Allahumma ahyiina bil iman,
wa ‘amitnaa bill-iiman,
Waad khilna jannata maal iiman,
Allahumma firhlana zunubana waliwaa lidiinaa warham humaa kama Rab-bayanaa sakhiraa,
Allahummaah timlana bi’khusnil khatimah wala tahtim alaina bisuu iil’ khatimah Rab-bana laa
tuziq qulubana baqda iizhadaitana wahab lana min ladunkha-rahmah in’naka antal wahab,
Rabbana a’tina fiddun yaa hasanah, wafil a’-khiratil hasanah, waqinaa azabannar ,
Wasallallah hu ala saidina Muhammad, wa’ala a’lihi wasabihi wassalam Walhamdulillah
hirabbil a’l-amiin.

Terjemahan 

✐ Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semulia-mulia pesuruh-Nya, serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya.
✐ Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam iman, serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman.
✐ Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami, serta kesihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil.
✐ Ya Allah, akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik.
✐ Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia.
✐ Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka.
✐ Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً

Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari).

Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, ولو آية maksudnya adalah walau hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarnya bersegera menyampaikan ilmu yang dia terima walaupun sedikit, agar semua ilmu yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam terus bersambung.”

Video Bacaan Doa Selepas Solat

Tambahan : Bacaan Doa Selepas Solat Dalam Rumi

 • Yaa rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika wa’azhiimi sulthaanik.
 • Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammadin.
 • Allaahumma rabbanaa taqabbal- minnaa shalaatanaa wa shiyaamana wa rukuu’anaa wa sujuudanaa wa qu’uudanaa wa tadharru’anaa wa takhasysyu’anaa wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa yaa Allaah yaa rabbal-‘aalamiin.
 • Allaahumma a’innaa ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik.
 • Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal-khaasiriin.
 • Rabbanaa laa tu’aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa.
 • Rabbanaa wa laa tahmil-‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal- ladziina min qablinaa.
 • Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihii wa’fu ‘annaa wagfir lanaa warhamnaa anta maulana fanshurnaa ‘alal qaumil-kaafiriin.
 • Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fid-diin, wa ‘aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil-‘ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal-mauut, wa rahmatan ‘indal- mauut, wa magfiratam ba’dal- mauut, Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil-mauut, wan- najaata minan-naar, wal ‘afwa ‘indal-hisaab.
 • Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal- wahhab.
 • Rabbanaghfir lanaa wa li waalidiinaa wa li jamii’il- muslimiina wal-muslimaati wal- mu’miniina wal mu’minaati al- ahyaa’i minhum wal-amwaat, innakaa’alaa kulli syai’in qadiir.
 • Rabbana hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa wa qurrata a’yuniw waj’alnaa lil-muttaqiina imaamaa.
 • Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban- naar. Allaahummagfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi’aatinaa wa tawaffana ma’al-abraar.
 • Rabbij’alnii muqiimash –shalaati wa min dzurriyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa’.
 • Wa adkhilnal-jannata ma’al- abraar, yaa ‘aziizu yaa gaffaru yaa rabbbal-‘aalamin.
 • Subhaana rabbika rabbil-‘izzati ‘amma yashifuun, wa salaamun ‘alal-mursaliina wal-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.

Gallery for Bacaan Ringkas Doa Selepas Solat Lengkap dengan MP3 dan Bacaan dalam Rumi